Sede electrónica

11:03:11 coruna.es > Inicio > Información do procedemento

coruna.esProcedimientos de provisión temporalNivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Nivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Información
Descrición Participación en el procedimiento de provisión temporal de puestos de trabajo mediante comisión de servicios
Forma de inicio Solicitude da persoa interesada.
Prazo de presentación Consultar las bases específicas de cada convocatoria
Lugar e forma de presentación - A través do rexistro telemático identificándose por algún dos medios recoñecidos pola sede electrónica do Concello da Coruña.

- De forma presencial no Rexistro Xeral do concello. Direccións:

 • Concello da Coruña. Praza de María Pita nº 1. C.P. 15001 A Coruña.

 • Fórum Metropolitano. Rúa Río de Monelos nº 1. C.P. 15006 A Coruña.

 • Centro Sociocultural Ágora. Rúa Ágora s/n. C.P. 15010 A Coruña.

 • - Nos lugares establecidos no art 16.4 da lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedimento administrativo común das Administracións Públicas.
  Tramitación presencial Deberá presentar o anexo I (Instancia de Solicitude) e o Anexo II (Declaración responsable sobre veracidade de datos e documentos xustificativos) debidamente cubertos.
  Tramitación electrónica No suposto de incorporación da documentación a través da sede electrónica, deberá cubrir o formulario web ao que se accede clicando no botón TRAMITAR da parte inferior desta pantalla e adxuntar o Anexo I (Instancia de solicitude). O Anexo II (Declaración responsable sobre veracidade de datos e documentos xustificativos) non será necesario achegalo pois o seu contido está integrado no propio formulario web.
  Órgano Xestor Servizo de Persoal.
  Órgano que resolve Concellería Delegada de Facenda e Administración.
  Recursos posibles Recurso potestativo de reposición e contencioso​-administrativo

  Documentación para achegar
  Tipo Presentación
  Solicitude: Solicitude Específica Obrigatorio Ambas
  Declaracion responsable: Declaración responsable sobre veracidade de datos e documentos xustificativos Obrigatorio Ambas

  Normativa
  RDL 5/2015 Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público.
  Ver
  L 39/2015 Lei 39/2015, de 1 outubro, do Procedemento Administrativo Común das administracións públicas.

  Ver
  RD 364/95 Real Decreto 364/1995, do 10 de marzo, polo que se aproba o Regulamento Xeral de Ingreso do Persoal ao servizo da Administración xeral do Estado e de Provisión de Postos de Traballo e Promoción Profesional dos Funcionarios Civís da Administración xeral do Estado.
  Ver
  L 7/85 Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.

  Ver
  Decreto 95/1991 Decreto 95/1991, de 20 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de selección de persoal da Comunidade Autónoma de Galicia
  Ver
  LO 3/2018 Lei orgánica 3/2018 de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

  Ver

  Tramitación presencial
  Instancia de solicitude
  Tramitación telemática
  Tramitar
  Lenda
  Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
  Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática