Sede electrónica

03:58:30 coruna.es > Inicio > Información do procedemento

coruna.esCONCURSO ORDINARIO, C.E. 1/19Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Nivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Información
Descrición Solicitude de participación no Concurso Ordinario 1/19
Forma de inicio Solicitude da persoa interesada
Prazo de presentación Do 03/09/2020 ao 23/09/2020
Lugar de presentación - A través do rexistro telemático identificándose por algún dos medios recoñecidos pola sede electrónica do Concello da Coruña.

- De xeito presencial no Rexistro Xeral do Concello:
Enderezos:
* Concello da Coruña Praza de María Pita nº 1 C.P. 15001 A Coruña
* Fórum Metropolitano Rúa Río de Monelos nº 1 C.P. 15006 A Coruña
* Centro Sociocultural Ágora Rúa Ágora s/n C.P. 15010 A Coruña
* Rexistro Área Económica Rúa da Franja, nº 20 C.P. 15001 A Coruña

- Por correo certificado dirixido ao Rexistro Xeral do Concello

- No resto dos supostos contemplados no art 16.4 da lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedimiento administrativo común das Administracións Públicas.
Tributos Ningún
Órgano que resolve Consellería de Economía, Facenda e Réxime Interior
Prazo máximo de resolución e notificación 6 meses
Recursos posibles - Recurso potestativo de reposición
- Recurso contencioso-administrativo
Modificaciones bases - Produciuse unha modificación da RPT vacantes publicada no BOP da Coruña Nº 96 o luns 29 de xuño de 2020 relativa a esta convocatoria, podendo ser consultada aquí.
- Así mesmo houbo unha corrección de erros materiais no Anexo I das bases desta mesma convocatoria, publicada no BOP da Coruña Nº 107 o martes 14 de xullo de 2020 e que pode consultarse nesta ligazón.

Documentación para achegar
Tipo Presentación
Solicitud en modelo específico: Solicitude en modelo específico (dispoñible no apartado Anexos). Unha vez cuberto, deberá achegarse ao formulario web ao que se accede pulsando no botón TRAMITAR da parte inferior desta pantalla. Opcional Ambas
Acreditación condición funcionarial: Se a persoa solicitante non é funcionaria de carreira, acreditación da súa condición de funcionaria de carreira noutra Administración Pública Opcional Ambas
Méritos: Documentación xustificativa dos méritos alegados, cando non consten no expediente persoal existente no arquivo do Servizo de Persoal. Opcional Ambas
Memoria: Naqueles postos de traballo nos que sexa necesario a presentación dunha memoria, esta será incluída nun sobre branco, tamaño 36 cm X 26 cm, pechado e sen ningún tipo de identificación. Dentro deste sobre incluirase, ademais do proxecto, un segundo sobre tamén sen identificación, dentro do cal o aspirante incluirá un documento no que constarán os seus datos persoais (nome, apelidos e fotocopia do DNI). Este sobre será entregado no Servizo de RR.HH, MEDIANTE CITA PREVIA, que será solicitada no teléfono 981-18-42-13 Opcional Presencial

Normativa
RDL 5/2015 Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público.
Ver
L 39/2015 Lei 39/2015, de 1 outubro, do Procedemento Administrativo Común das administracións públicas.

Ver
RD 364/95 Real Decreto 364/1995, do 10 de marzo, polo que se aproba o Regulamento Xeral de Ingreso do Persoal ao servizo da Administración xeral do Estado e de Provisión de Postos de Traballo e Promoción Profesional dos Funcionarios Civís da Administración xeral do Estado.
Ver
L 2/2015 Lei 2/2015, de 29 de abril, do emprego público de Galicia.
Ver
L 7/85 Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.

Ver
Decreto 95/1991 Decreto 95/1991, de 20 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de selección de persoal da Comunidade Autónoma de Galicia
Ver
LO 3/2018 Lei orgánica 3/2018 de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

Ver
RD 1720/2007 Real decreto 1720/2007, de 21 de decembro, polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

Ver
Bases Convocatoria para a provisión de postos de traballo por concurso ordinario no Concello da Coruña, C.E. 1/19.
Ver enlace...

Tramitación presencial
Instancia de solicitude
Tramitación telemática
Tramitar
Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática