Sede electrónica

19:26:34 coruna.es > Inicio > Información do procedemento

coruna.esBecas deportivas para deportistas individualesNivel de modernización 1. Información

Nivel de modernización 1. Información

Información
Descrición Convocatoria específica de axudas en réxime de concorrencia competitiva de bolsas deportivas para deportistas individuais do concello da Coruña 2020.
Suxeito - Poderán ser beneficiarios das bolsas as persoas físicas de nacionalidade española que sexan deportistas federados, de calquera categoría, exclusivamente na modalidade de deporte individual, empadroados no Concello da Coruña cunha antigüidade de polo menos 2 anos anteriores ao ano en que se realice a solicitude
Prazo de presentación Vinte (20) días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación dun extracto desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia (dende o 4 de xullo ata o 23 de xullo, ambos inclusive).
Lugar de presentación - A través do rexistro telemático identificándose por algún dos medios recoñecidos pola sede electrónica do Concello da Coruña

- De forma presencial no Rexistro Xeral do Concello: Enderezos:

  • Concello da Coruña Praza de María Pita nº 1 C.P. 15001 A Coruña

  • Fórum Metropolitano Rúa Río de Monelos nº 1 C.P. 15006 A Coruña

  • Centro Sociocultural Ágora Rúa Ágora s/n C.P. 15010 A Coruña


- Por correo certificado dirixido ao Rexistro Xeral do concello

- No resto dos supostos contemplados no art 16.4 da lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas.
Tributos Ningún.
Órgano Xestor Servizo de Deportes
Órgano que resolve Concelleiro delegado de Deportes e primeiro tenente de alcaldesa por delegación da Xunta de Goberno Local.
Prazo máximo de resolución e notificación Tres meses, a partir da data de finalización do prazo de presentación de solicitudes. O período utilizado para a corrección de deficiencias e/ou a presentación de documentos interromperá o citado prazo.
Observacións O importe global das subvencións obxecto da convocatoria é de 60.000,00 ¤, a repartir entre as cinco modalidades de bolsa de acordo cos importes establecidos na convocatoria.
Efectos do silencio administrativo Desestimatorio.
Recursos posibles - Recurso potestativo de reposición
- Recurso contencioso-administrativo
Outra información Tipos de bolsas deportivas:
1) Bolsas destinadas a participar nos próximos Xogos Olímpicos: 2 bolsas por un importe de 5.000 euros cada unha.

2) Bolsas destinadas a participar nos próximos Xogos Paraolímpicos: 2 bolsas por un importe de 5.000 euros cada unha.

3) Bolsas destinadas a participar en Campionatos do Mundo: 4 bolsas cun importe de 3.500,00 euros cada unha.

4) Bolsas destinadas a participar en Campionatos de Europa: 4 bolsas cun importe de 2.500,00 euros cada unha.

5) Bolsas destinadas a participar en Campionatos de España: 8 bolsas cun importe de 1.500,00 euros cada unha.

6) Bolsas destinadas a participar en Campionatos Autonómicos: 8 bolsas cun importe de 500,00 euros cada unha.

Cada deportista poderá presentar unha única solicitude de bolsa, de acordo co establecido na Base 6.1, indicando de modo claro o tipo de bolsa e a modalidade deportiva para a que solicita dita axuda. Por tanto, só poderá solicitarse e concederse unha única bolsa por persoa.

Documentación para achegar
Tipo Presentación
Solicitude: Solicitude Obrigatorio Ambas
Solicitude especílfica: Solicitude específica debidamente cuberta Obrigatorio Ambas
Licencia federativa vixente: Copia cotexada da licenza federativa vixente expedida pola Federación Deportiva correspondente acreditativa da modalidade deportiva para a que solicita subvención. Obrigatorio Ambas
Certificado resultados deportivos: Certificado federativo acreditativo dos resultados deportivos obtidos durante o ano 2019 Obrigatorio Ambas
Certificado non cumprimento sancións: Certificado acreditativo da Federación deportiva correspondente no que se acredite que o solicitante non está a cumprir sanción firme por infracción disciplinaria ou administrativa en materia deportiva, cualificada como grave ou moi grave Obrigatorio Ambas
Proxecto deportivo: Proxecto deportivo para a tempada 2020 Obrigatorio Ambas
Empadroamento: Certificado de empadroamento Obrigatorio Ambas
DNI: DNI da persoa deportista, ou do seu representante legal, en caso de ser menor de idade. Opcional Ambas
Certificación bancaria: Certificación dos datos bancarios de/ao beneficiario/a de a subvención (orixinal expedido pola entidade bancaria) Opcional Ambas
Certificado Seguridade Social: Certificado de non débedas coa Seguridade Social Opcional Ambas
Certificado Axencia Tributaria: Certificado de non débedas coa Axencia Tributaria Opcional Ambas
Certificado Tesourería Municipal: Certificado de non débedas coa Tesourería Municipal Opcional Ambas

Normativa
L 39/2015 Lei 39/2015, de 1 outubro, do Procedemento Administrativo Común das administracións públicas.

Ver
L 7/85 Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.

Ver
LO 3/2018 Lei orgánica 3/2018 de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

Ver
L 38/2003 Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeneral de subvencións.

Ver enlace
L 9/2007 Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Ver
Ordenanza Xeral de Subvencións da Área Benestar Ordenanza Xeral de Subvencións da Área de Benestar do Excmo. Concello da Coruña (BOP nº 40 do 19/02/2005)

Ver enlace
Convocatoria de becas para deportistas individuales del Ayuntamiento de A Coruña. Año 2020. Convocatoria de bolsas para deportistas individuais do Concello da Coruña. Ano 2020.
Ver ficheiro...

Tramitación telemática
Tramitar
Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática