Sede electrónica

19:02:41 coruna.es > Inicio > Información do procedemento

coruna.esEmenda solicitudes PRESCO e aportación de documentación (SO PARA EMPRESAS, COMERCIOS E ESTABLECEMENTOS EN XERAL)Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel de modernización 4. Tramitación electrónica

Nivel de modernización 4. Tramitación electrónica

Información
Descrición Achega de documentación para a emenda de expedientes de subvencións PRESCO
Suxeito Persoas autónomas e micropemes que teñan solicitado subvencións PRESCO
Prazo de presentación 10 días hábiles desde a data de notificación do requirimento
Lugar de presentación A través do rexistro telemático identificándose por algún dos medios recoñecidos pola sede electrónica do Concello da Coruña

Documentación para achegar
Tipo Presentación
Formulario alta en Terceros: Formulario alta en Terceros Opcional Telemática
Plantilla de aceptación: Aceptación de la subvención Opcional Telemática
Anexo S1: Anexo S1. Solicitude Opcional Telemática
Representación: De ser o caso, documentación acreditativa da representatividade Opcional Telemática
Escrituras de constitución: Escrituras públicas de constitución da sociedade debidamente rexistradas, de ser o caso Opcional Telemática
Contrato ou documento de creación SC/SB: Contrato ou documento de creación da comunidade de bens ou sociedade civil onde conste a porcentaxe de participación das persoas socias ou comuneiras, de ser o caso Opcional Telemática
Acreditación do recoñecemento da prestación extraordinaria por cese da actividade: Segundo o establecido no artigo 17 do Real Decreto-lei 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do Covid-19. Este será requisito imprescindible para ser perceptor/a de calquera das axudas da liña 1 Opcional Telemática
Anexo Liña 1A: Anexo no caso de solicitar esta liña de subvención Opcional Telemática
Informe de vida laboral: En 1.A, para o caso de persoas autónomas ou socias, informe actualizado da vida laboral da persoa traballadora autónoma ou, en caso de sociedade, de cada unha das persoas socias polas que se solicita subvención, emitido pola Seguridade Social ou, de ser o caso, certificado da mutualidade de colexio profesional con indicación dos períodos de alta na actividade Opcional Telemática
Informe de bases cotización: En 1.A, para o caso de persoas autónomas ou socias, informe actualizado de bases de cotización e cotas subvencionadas emitido pola Seguridade Social da persoa traballadora autónoma ou, en caso de sociedade, de cada unha das persoas socias polas que se solicita subvención. No caso de persoas en situación de alta en mutualidade de colexio profesional, certificación onde conste o importe do gasto así como acreditación do seu pago, desagregado de maneira mensual Opcional Telemática
Informe de vida laboral: En 1.A, para o caso de persoas traballadoras contratadas por conta allea, informe de vida laboral de empresa correspondente ao período subvencionado Opcional Telemática
Cotización: En 1.A, traballadoras/es, documentos que acrediten a cotización á seguridade social da persoa contratada, documentos de cotización Relación Nominal de Traballadores (RNT) e o documento de Relación de liquidación de cotizacións (RLC) (anteriores TC1 e TC2) correspondentes aos meses subvencionados e a acreditación bancaria do pago Opcional Telemática
Anexo Liña 1B: Anexo no caso de solicitar esta liña de subvención Opcional Telemática
Contrato de alugueiro: En 1.B, contrato de alugueiro do local Opcional Telemática
Recibos do alugueiro: En 1.B, recibo ou factura do mes anterior ao da solicitude e xustificante bancario do seu pago Opcional Telemática
Anexo Liña 1C: Anexo no caso de solicitar esta liña de subvención Opcional Telemática
Contrato operación financeira: En 1.C, contrato de formalización da operación financeira, ou no seu defecto proxecto ou presuposto do préstamo Opcional Telemática
Xustificante xuros: En 1.C, no seu caso, xustificante dos recibos ou facturas dos xuros aboados e xustificante bancario do seu pago Opcional Telemática
Anexo Liña 1D: Anexo no caso de solicitar esta liña de subvención Opcional Telemática
Contratos de traballo: En 1.D, contrato formalizado con algún dos colectivos especificados na base 8.2.4 da convocatoria Opcional Telemática
Anexo Liña 2A: Anexo no caso de solicitar esta liña de subvención Opcional Telemática
Anexo Liña 2B: Anexo no caso de solicitar esta liña de subvención Opcional Telemática
Orzamento ou factura proforma: En 2.A e 2.B, no caso que o investimento xa estivera realizado, a factura e o xustificante bancario do pago Opcional Telemática
Especificacións técnicas: En 2.A e 2.B, descrición ou indicación das especificacións das reformas, de non estar suficientemente indicadas no orzamento Opcional Telemática
Memoria: En 2.A e 2.B, memoria das actuacións para as que se solicita a subvención, que incluirá: a xustificación da necesidade, descrición do investimento, obxectivos e mellora que representa a súa adquisición Opcional Telemática

Normativa
L 39/2015 Lei 39/2015, de 1 outubro, do Procedemento Administrativo Común das administracións públicas.

Ver
L 7/85 Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.

Ver
L 11/07 Lei 11/2007,de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.
LO 3/2018 Lei orgánica 3/2018 de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

Ver
Axudas PRESCO Convocatoria de axudas do Plan Reactivación Económica e Social da Coruña
Ver enlace

Tramitación telemática
Tramitar
Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática