Sede electrónica

11:52:28 coruna.es > Inicio > Información do procedemento

coruna.esBeneficios fiscales IBINivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Nivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Información
Descrición Procedemento de concesión de beneficios fiscais no Imposto sobre Bens Inmobles. Estes beneficios poden ser de dous tipos: exencións (a pesar de que se realiza o feito impoñible a lei exime do cumprimento da obrigación tributaria principal) e bonificacións (porcentaxe de desconto a aplicar sobre a cota íntegra)

EXENCIÓNS:

- (E.1) As entidades sen fins lucrativos recollidas no art. 2 da Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal de entidades sen fins lucrativos e de incentivos fiscais ao mecenado
- (E.2) Centros docentes concertados (art. 62.2 a TRLRHL)
- (E.3) Bens históricos non afectos a actividades económicas (art. 62.2 b TRLRHL).
- (E.4) Os montes repoboados ou rexenerados (art. 62.2 c TRLRHL)

BONIFICACIÓNS:

- ( B.1) Bonificación do 50% (máximo 3 anos) para inmobles obxecto da actividade de empresas urbanizadoras, promotoras ou construtoras (art. 5.1 OF nº 51). Esta bonificación deberase solicitar antes do inicio das obras
- ( B.2) Bonificación do 50% (máximo 7 anos desde a cualificación) para vivendas de protección oficial ou equiparables (art. 5.2 OF nº 51)
- ( B.3) Bonificación do 95% para bens rústicos de cooperativas agrarias e de explotación comunitaria da terra (art. 5.3 OF nº 51)
- ( B.4) Bonificación entre o 20% e o 90% (en función da renda familiar) na vivenda habitual para os titulares de familia numerosa (art. 5.4 OF nº 51). De solicitude anual antes do 31 de decembro para a súa aplicación no exercicio seguinte
- ( B.5) Bonificación do 95% para os bens inmobles de ensino universitario (art. 5.5 OF nº 51)
- ( B.6) Bonificación do 95% para bens inmobles históricos afectos a explotacións económicas (art. 5.6 OF nº 51)
- ( B.7) Bonificación do 50% (máximo 3 anos) na vivenda habitual con sistemas de aproveitamento térmico e eléctrico da enerxía proveniente do sol para autoconsumo (art. 5.7 a OF nº 51). A Administración comprobará a licenza de obra, comunicación previa ou declaración responsable, así coma o pagamento das taxas e ICIO
- ( B.8) Bonificación do 50 % (máximo 3 anos) na vivenda habitual certificada coa máis alta cualificación de eficiencia enerxética (art. 5.7 b OF nº 51).
- ( B.9) Bonificación do 50% para os bens inmobles de características especiais onde se desenvolvan actividades relacionadas co Sector Pesqueiro, coa explotación de parques e recintos feirais ou con actividades naúticas (art. 5.8 OF nº 51). De solicitude anual antes do 31 de decembro para a súa aplicación no exercicio seguinte
Forma de inicio A solicitude da persoa interesada
Suxeito Persoas físicas ou xurídicas e as entidades as que se refiere o artigo 35.4 da Lei 58/2003 que sexan suxetos pasivos do imposto
Prazo de presentación Durante todo o ano: solicitárase antes do 31 de decembro para a sua aplicación no exericio seguinte
Lugar e forma de presentación - A través do rexistro telemático identificándose por algún dos medios recoñecidos pola sede electrónica do Concello da Coruña.


- De forma presencial no Rexistro Xeral do concello. Direccións:


 • Concello da Coruña. Praza de María Pita nº 1. C.P. 15001 A Coruña.

 • Fórum Metropolitano. Rúa Río de Monelos nº 1. C.P. 15006 A Coruña.

 • Centro Sociocultural Ágora. Rúa Ágora s/n. C.P. 15010 A Coruña.

 • Rexistro Área Económica. Rúa da Franja. nº 20. C.P. 15001 A Coruña.


 • - Por correo dirixido ao Rexistro Xeral do Concello.


  - No resto dos supostos contemplados no art 16.4 da lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedimento administrativo común das Administracións Públicas.

  Tributos Ningún
  Órgano Xestor Unidade de Beneficios Fiscais. Departamento de Facenda
  Órgano que resolve Director de Área de Economía, Facenda e Réxime Interior, por delegación da Xunta de Goberno Local
  Prazo máximo de resolución e notificación 6 meses
  Observacións A solicitude pode realizarse ao longo do exercicio, con todo, e de acordo co establecido no art. 19.2 da Ordenanza Xeral de Xestión a aplicación dos beneficios fiscais en tributos locais requirirá a petición escrita da parte interesada e fornecerán efectos, ao tratarse dun tributo de devengo periódico, desde o devengo inmediato seguinte á mesma, sempre que no devandito momento reúnanse os requisitos esixidos. As solicitudes de bonificación por familias numerosas e bens relacionados con actividades pesqueiras deben renovala anualmente
  Efectos do silencio administrativo Estimatorio
  Recursos posibles Recurso potestativo de reposición
  Recurso contencioso-administrativo
  Outra información Cando se produza a paralización do procedemento por causa imputable ao interesado, a administración municipal advertiralle que, transcorridos 3 meses, poderá declarar a caducidade do mesmo. Máis información na web de Facenda

  Documentación para achegar
  Tipo Presentación
  Solicitude: Solicitude Obrigatorio Ambas
  Modelo 042: Solicitude específica Modelo 042 Obrigatorio Ambas
  Acreditación da titularidade do inmoble: Obligatoria en E.2, E.3, B.2, B.6. Ademais, nos casos E.2 e B.6 a administración verificará si o edificio ten mais de 50 anos, si está dentro do Conxunto Histórico Artístico da Coruña e incluido no PEPRI con nivel de protección integral Opcional Ambas
  Estatutos: En E.1, estatutos da sociedade adaptados á lei Opcional Ambas
  Certificación do réxime fiscal: En E.1 certificado da Administración do Estado do exercicio do dereito de opción ao Réxime fiscal especial Opcional Ambas
  Inscripción no rexistro: En E.1, certificado de inscripción no rexistro correspondente Opcional Ambas
  Testamento ou escritura: En E.1, si o ben adquiriuse a través de herdanza, legado ou doazón, deberá acompañar testamento ou escritura pública que acredite a transmisión Opcional Ambas
  Certificado últimas vontades: En E.1, si o ben adquiriuse a través de herdanza, legado ou doazón, deberá acompañar certificado de últimas vontades Opcional Ambas
  Certificado de defunción: En E.1, si o ben adquiriuse a través de herdanza, legado ou doazón, deberá acompañar certificado de defunción do causante Opcional Ambas
  Xustificación do concerto: En E.2, xustificante do concerto coa Xunta de Galicia Opcional Ambas
  Estatutos: En B.1, copia dos estatutos da sociedade Opcional Ambas
  Licenza: En B.1, copia da licenza municipal de obras Opcional Ambas
  Certificado das obras: En B.1, certificado de inicio das obras e prazo previsto (visado polo Colexio de Arquitectos) Opcional Ambas
  Certificado: En B.1, certificado de que o inmoble non está no inmovilizado da entidade Opcional Ambas
  Cédula de calificación: En E.2, cédula da calificación definitiva Opcional Ambas
  Titulo familia numerosa : En B.4, copia do título de familia numerosa, no caso de que se opoña á sua consulta Opcional Ambas
  Autorizacións: Última declaración do IRPF da unidade familiar ou autorización para a consulta Opcional Ambas
  Acreditación destino: En B.5, documento acreditativo do destino do ben para fins universitarios Opcional Ambas
  Proxecto técnico: En B.7, copia do proxecto técnico ou memoria técnica do certificado de montaxe Opcional Ambas
  Certificado de instalación: En B.7, certificado de instalación dilixenciado pola Xunta de Galicia Opcional Ambas
  Certificado de obras: En B.7, certificado final de obras Opcional Ambas
  Especificaciones técnicas: En B.7, especificacións técnicas dos sistemas instalados Opcional Ambas
  Certificado eficiencia enerxética: En B.8, certificado de eficiencia enerxética rexistrado e validado por ECCE-EE Opcional Ambas
  Identificación do inmoble: En B.9, identificación do inmoble para o que se pide a bonificación (referencia catastral ou último recibo de IBI) Opcional Ambas
  Escrituras: En B.9, copia das escrituras de constitución e, no seu caso, posteriores modificacións Opcional Ambas
  Certificado do administrador: En B.9, certificado firmado polo administrador ou informe no que se acredite que as actividades de extracción, produción, comercialización ou transformación de productos da pesca, ou ben as actividades de explotación de parques e recintos feriais ou as actividades náuticas constituen a actividade principal do negocio. O devandito documento indicará, así mesmo, o volume de facturación (cifra de vendas) do exercicio inmediato anterior, con respecto á facturación total que representa dita actividade principal Opcional Ambas
  Superficie do inmoble: En B.9, acreditación da superficie do inmoble destinada, con carácter exclusivo, a algunha das actividades económicas relacionadas Opcional Ambas
  Acreditación da representación: No caso de que proceda Opcional Ambas

  Normativa
  L 39/2015 Lei 39/2015, de 1 outubro, do Procedemento Administrativo Común das administracións públicas.

  Ver
  RDL 2/2004 Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais.

  Ver enlace
  LO 3/2018 Lei orgánica 3/2018 de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

  Ver
  RD 1720/2007 Real decreto 1720/2007, de 21 de decembro, polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

  Ver
  L 58/2003 Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria.

  Ver
  L 49/2002 Lei 49/2002, de 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sin fins lucrativos e dos incentivos fiscais o mecenado
  Ver
  Ordenanza fiscal nº 51 Ordenanza fiscal nº 51, reguladora do imposto sobre bens inmobles
  Ver
  Ordenanza Xeral de Xestión Ordenanza Xeral de Xestión
  Ver

  Tramitación presencial
  Instancia de solicitude
  Tramitación telemática
  Tramitar
  Lenda
  Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
  Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática