Sede electrónica

03:09:28 coruna.es > Inicio > Información do procedemento

coruna.esBeneficios fiscales IVTMNivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Nivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Información
Descrición Procedemento para a concesión de beneficios fiscais no Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Estes beneficios poden ser de dous tipos: exencións (a pesar de que se realiza o feito impoñible a lei exime do cumprimento da obrigación tributaria principal) e bonificacións (porcentaxe de desconto a aplicar sobre a cota íntegra).

EXENCIÓNS:

- (E.1) Vehículos conducidos por persoas con discapacidade
- (E.2) Vehículos destinados ao transporte de discapacitados
- (E.3) Tractores, remolques e semirremolques provistos da Cartilla de Inspección Agrícola

BONIFICACIÓNS:

- (B.1) Bonificación do 100% para vehículos históricos ou aqueles que, a 31/12/2015, teñan unha antigüidade mínima de 25
- (B.2) Bonificación do 75% durante 6 anos naturais desde a súa primeira matriculación para vehículos híbridos
- (B.3) Bonificación do 75% con carácter indefinido para vehículos de motor eléctrico e/ou emisións nulas
- (B.4) Bonificación do 75% para vehículos que utilicen como combustible biogás, gas natural comprimido, metano, metanol, hidróxeno e GLP ou mixtos GLP-gasolina en motores de ciclo OTTO
Forma de inicio A solicitude da persoa interesada
Suxeito Persoas físicas ou xurídicas e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003 que sexan suxeitos pasivos do imposto
Prazo de presentación Durante todo o ano
Lugar e forma de presentación - A través do rexistro telemático identificándose por algún dos medios recoñecidos pola sede electrónica do Concello da Coruña.


- De forma presencial no Rexistro Xeral do concello. Direccións:


 • Concello da Coruña. Praza de María Pita nº 1. C.P. 15001 A Coruña.

 • Fórum Metropolitano. Rúa Río de Monelos nº 1. C.P. 15006 A Coruña.

 • Centro Sociocultural Ágora. Rúa Ágora s/n. C.P. 15010 A Coruña.

 • Rexistro Área Económica. Rúa da Franja. nº 20. C.P. 15001 A Coruña.


 • - Por correo dirixido ao Rexistro Xeral do Concello.


  - No resto dos supostos contemplados no art 16.4 da lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedimento administrativo común das Administracións Públicas.

  Tributos Ningún
  Órgano Xestor Unidade de Beneficios Fiscais. Departamento de Facenda
  Órgano que resolve Director de Área de Economía, Facenda e Réxime Interior, por delegación da Xunta de Goberno Local
  Prazo máximo de resolución e notificación 6 meses
  Observacións A solicitude pode realizarse ao longo do exercicio, con todo, e de acordo co establecido no art. 19.2 da Ordenanza Xeral de Xestión a aplicación dos beneficios fiscais en tributos locais requirirá a petición escrita da parte interesada e producirán efectos, ao tratarse dun tributo de pagamento periódico, desde o pagamento inmediato seguinte á mesma, sempre que no devandito momento reúnanse os requisitos esixidos. Excepcionalmente, no caso das bonificacións, se se desexa que produzan efectos no mesmo período impositivo en que se produce a matriculación, a solicitude deberá presentarse no prazo dun mes desde esta. Unha vez concedida, a exención ou bonificación, non é necesario renovala a menos que variase a situación da persoa interesada ou ben as condicións do vehículo
  Efectos do silencio administrativo Estimatorio
  Recursos posibles Recurso potestativo de reposición
  Recurso contencioso-administrativo
  Outra información Cando se produza a paralización do procedemento por causa imputable ao interesado, a administración municipal advertiralle que, transcorridos 3 meses, poderá declarar a caducidade do mesmo. Máis información na web de Facenda

  Documentación para achegar
  Tipo Presentación
  Solicitude: Solicitude Obrigatorio Ambas
  Modelo 041: Solicitude específica Modelo 041 Obrigatorio Ambas
  Ficha técnica : Ficha técnica do vehículo (en B.1, vale tamén Permiso de circulación) Obrigatorio Ambas
  Permiso de circulación do vehículo: Para toda exención, Permiso de circulación (en E.1 e E.2, deberá constar a persoa discapacitada como propietaria exclusiva e en E.1 ademáis o domicilio do vehículo deberá coincidir co domicilio legal da mesma) Opcional Ambas
  Certificación minusvalía: Para E.1 e E.2, Certificado oficial acreditativo do grado e clase de minusvalía expedido por organismo competente Opcional Ambas
  Declaración de uso exclusivo: En E.2 Declaración de uso exclusivo do vehículo para o transporte do beneficiario da exención Opcional Ambas
  Tarjeta de características técnicas: En E.3, Tarxeta de características técnicas do vehículo Opcional Ambas
  DNI do titular: En E.3, DNI do titular do vehículo Opcional Ambas
  Cartilla de Inspección Agrícola: En E.3, Cartilla de Inspección Agrícola Opcional Ambas
  Autorización: Autorización para actuar a través de representante Opcional Ambas

  Normativa
  L 39/2015 Lei 39/2015, de 1 outubro, do Procedemento Administrativo Común das administracións públicas.

  Ver
  RDL 2/2004 Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais.

  Ver enlace
  LO 3/2018 Lei orgánica 3/2018 de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

  Ver
  RD 1720/2007 Real decreto 1720/2007, de 21 de decembro, polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

  Ver
  L 58/2003 Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria.

  Ver
  Ordenanza Xeral de Xestión Ordenanza Xeral de Xestión
  Ver
  Ordenanza fiscal nº 52 Ordenanza fiscal nº 52 - reguladora do imposto sobre vehículos de tracción mecánica.

  Ver

  Tramitación presencial
  Instancia de solicitude
  Tramitación telemática
  Tramitar
  Lenda
  Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
  Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática