Sede electrónica

19:00:13 coruna.es > Inicio > Información do procedemento

coruna.esActo de trámite de presentación de documentación e/ou alegacións a un expedienteNivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Nivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Información
Descrición Mediante este acto de trámite permítese a presentación de documentación, alegacións e/ou recursos a un expediente xa en curso, xa sexa por requirimento da administración ou por iniciativa da persoa interesada.

Forma de inicio Solicitude da persoa interesada.

Suxeito As persoas interesadas no procedemento ou os seus representantes legais.

Prazo de presentación Para a emenda de documentación, como regra xeral o prazo de presentación será de 10 días hábiles que se contarán dende o día seguinte á notificación do requirimento de emenda da solicitude, sen prexuízo dos prazos concretos asignados pola lexislación específica.


No resto dos casos as persoas interesadas poderán aducir alegacións e presentar documentos ou outros elementos de xuízo en calquera momento do procedemento anterior ao trámite de audiencia.


Tamén se poderán presentar por esta vía os recursos pertinentes.

Lugar e forma de presentación - A través do rexistro telemático identificándose por algún dos medios recoñecidos pola sede electrónica do Concello da Coruña.

- De forma presencial no Rexistro Xeral do concello. Direccións:


  • Concello da Coruña. Praza de María Pita nº 1. C.P. 15001 A Coruña.

  • Fórum Metropolitano. Rúa Río de Monelos nº 1. C.P. 15006 A Coruña.

  • Centro Sociocultural Ágora. Rúa Ágora s/n. C.P. 15010 A Coruña.- Por correo dirixido ao Rexistro Xeral do Concello.


- No resto dos supostos contemplados no art 16.4 da lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedimento administrativo común das Administracións Públicas.

Tributos Ningún.

Órgano Xestor Unha vez realizado o asento dende rexistro xeral procederase a trasladalo ao órgano xestor do procedemento que se estea tramitando.

Observacións É importante indicar o código do expediente ao que se presentan a documentación e/ou alegacións.


Documentación para achegar
Tipo Presentación
Solicitude Xeral: Solicitude debidamente cuberta. No caso de que se solicite telemáticamente a través desta sede electrónica, mediante o formulario web ao que se acceda.

Obrigatorio Ambas
Clasificación Defecto Entrada: Aquela documentación que fose requirida ou se desexe engadir ao procedemento.

Opcional Ambas

Normativa
L 39/2015 Lei 39/2015, de 1 outubro, do Procedemento Administrativo Común das administracións públicas.

Ver
L 7/85 Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.

Ver
L 11/07 Lei 11/2007,de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.
LO 3/2018 Lei orgánica 3/2018 de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

Ver
RD 1720/2007 Real decreto 1720/2007, de 21 de decembro, polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

Ver
LO 4/01 Lei orgánica 4/2001, de 12 de novembro, reguladora do dereito de petición.

Ver
Outra Aqueloutra normativa que resulte de aplicación ao suposto.

Tramitación presencial
Instancia de solicitude
Tramitación telemática
Tramitar
Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática