Sede electrónica

coruna.es > Inicio > Tramitación

coruna.esSolicitude de envío postal de certificado de empadroamento (realización sen certificado electrónico, nin DNIe).


Cubrir a instancia de solicitude Achegar e enviar a documentación necesaria para tramitar a súa solicitude Rexistrar Descargar o xustificante

Cubrir a instancia de solicitude

Os campos marcados con * son obrigatorios
*Datos da persoas solicitante
*Enderezo
Medios de contacto
  
  
Desexo recibir avisos a través de:
 

*Descrición

Observacións

Para a súa tranquilidade e seguridade informámos de que, de conformidade co disposto na Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, os datos de carácter persoal que se obteñan da súa solicitude van pasar a formar parte dun ficheiro automatizado de datos de carácter persoal cuxa titularidade e responsabilidade correspóndelle ao Concello da Coruña do que é responsable, con domicilio en Praza María Pita Nº1 .
Este ficheiro ten como finalidade a xestión da información administrativa necesaria para a tramitación dos procedementos correspondentes.
A subscrición deste documento implica que a persoa solicitante resulta informada e dá o consentimento para o tratamento dos seus datos coa finalidade mencionada, para cada caso concreto.
En virtude da normativa vixente en materia de LOPD: Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e Real decreto 1720/2007, de 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, a persoa solicitante, ou, se é o caso, o seu representante legal, poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición dos datos, dirixíndose ao Concello da Coruña, praza María Pita , núm. 1. Tel.: 981 184 200