Sede electrónica

10:07:14 coruna.es > Inicio

coruna.esConoce la sede

Sede electrónica

Servizo de información e atención ao cidadán

Tal e como reflicte o preámbulo da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico da cidadanía aos servizos públicos, as novas tecnoloxías da información e as comunicacións modificaron a forma de actuar e relacionarse das persoas, estes cambios foron tidos en conta polo Concello da Coruña formando parte das iniciativas enmarcadas dentro da Axenda Dixital, destinada a configurar o contexto dixital que sirva á súa vez de motor para a incorporación das TIC no proceder do Concello. Neste sentido, a Sede Electrónica posiciónase como un dos principais elementos que conformarán o impulso da sociedade dixital e do coñecemento, co obxectivo de incrementar a confianza dixital da cidadanía na Administración.

No apartado de 'Catálogo de servizos' poñemos á túa disposición a información que necesitas coñecer para realizar os trámites máis habituais, dentro de cada trámite atoparás información sobre quen son as persoas responsables de tramitar e resolver a túa solicitude, como e onde se pode tramitar, documentación necesaria, datas e prazo de presentación, en que prazo nos comprometemos a tramitar a túa demanda, e outra información adicional para que poidas realizar o trámite que che interese coa máis completa información previa, así como a descarga da solicitude.

Se a solicitude a realizas a través do Rexistro Electrónico obterás un xustificante, de igual valor xurídico que o que obterías se a dita solicitude a presentases de xeito presencial, e, ademais poderás validar os documentos dixitais que recibas, con plenas garantías da confidencialidade dos teus datos persoais, a autenticidade dos datos transmitidos e seguridade xurídica das accións realizadas co teu certificado dixital.

Terás o Concello á túa disposición as 24 horas do día, 7 días á semana, todos os días do ano, sen esperas, sen horarios nin colas.

Para a utilización dalgúns dos servizos será necesario que contes cun certificado dixital ou con DNIe.

Acceso a norma de creación da Sede Electrónica Acceso a norma de creación

TITULAR DA SEDE

A titularidade dista Sede Electrónica ("https://sede.coruna.gob.es") corresponde ó Concello da Coruña ("https://coruna.gal").

CERTIFICADOS ELECTRÓNICOS DE SEDE E SELO

A autenticidade da Sede electrónica do Concello da Coruña está garantida mediante un certificado dixital de Sede electrónica emitido pola Autoridade de Certificación Camerfirma.

As claves públicas que utiliza esta Autoridade de Certificación nos seus certificados son recoñecidas por un gran número de comunidades e aplicativos: Microsoft, Mozilla, SUN, Chrome, así como por organismos e institucións tanto públicas como privadas. Con todo, se o seu sistema non recoñece o certificado probablemente necesitará instalar os certificados intermedios e raíz desta Autoridade de Certificación (para obter máis información acceder á "web de Camefirma").

O obxectivo primordial deste certificado é identificar e autenticar fidedignamente a Sede electrónica do Concello da Coruña.

Ademais, o certificado de sede permite establecer unha conexión segura entre o navegador do usuario e o sitio web da Sede, de maneira que a comunicación entre ambos se produce cifrada, evitando a posible interceptación por un terceiro da información intercambiada, e asegurando a identidade de ambos os extremos durante a conexión.

O Ministerio da Presidencia ofrece a plataforma REDE SARA, a través da cal poderá verificar a validez do certificado da Sede electrónica do Concello da Coruña, de forma directa e gratuíta.

Acceso ao servizo: VALIDe - Validación de certificados e firmas.

FIRMA E CERTIFICADOS ELECTRÓNICOS ADMITIDOS

SELLOS ELECTRÓNICOS

O Concello da Coruña dispón de selos para a realización de actividades administrativas automatizadas, conforme ós artigos 40 e 1 da lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público.

DATA E HORA OFICIAL

Para calquera xestión que requira o cómputo de prazos tanto para as persoas como para o Concello, a data e hora oficial da Sede electrónica é a que terá validez legal e non a do equipo desde o cal se realice o trámite.

O servizo que proporciona a data e hora oficial é ofrecido polo Real Observatorio da Armada e a Sede electrónica está sincronizada con el.

INTERRUPCIÓNS PREVISTAS

Estas interrupcións son debidas a tarefas de mantemento técnico que poderán afectar a un ou todos os servizos incluídos na Sede electrónica do Concello da Coruña.

Os servizos afectados poderán estar ou non operativos mentres duren as tarefas de mantemento, podendo verse afectados de maneira total ou intermitente ao longo dos períodos indicados.

Previamente, antes de que se interrompa o servizo, notificarase con antelación o inicio das tarefas de mantemento e a duración aproximada das mesmas na Sede electrónica.

REGISTRO ELECTRÓNICO

O Rexistro Electrónico é a canle telemática do Rexistro Xeral do Concello da Coruña e permite a presentación electrónica de solicitudes, escritos e comunicacións relativos aos trámites municipais para os que se estableza esta vía.

Este servizo está operativo todos os días do ano, durante as 24 horas do día, exceptuando as interrupcións que sexan necesarias por razóns técnicas previsibles, das que se informará coa antelación que sexa necesaria en cada caso. Nos supostos de interrupción non planificada no funcionamento do Rexistro Electrónico, e sempre que sexa posible, o usuario visualizará unha mensaxe no que se comunique tal circunstancia.

Os cidadáns poden dirixirse por escrito ao Concello da Coruña cubrindo o impreso ou formulario online de instancia de solicitude xenérica, o cal será utilizado en todos aqueles trámites para os cales os servizos municipais non determinasen a utilización dun impreso específico.

En calquera caso deberá cubrir a solicitude, os ficheiros anexos que figuren na ficha informativa do procedemento, así como todos aqueles documentos que considere pertinentes.