Sede electrónica

03:36:16 coruna.es > Inicio > Lexislación e Normativa Administración Electrónica

coruna.esLexislación e normativa administración electrónica

A presente enumeración non pretende ser exhaustiva, pero se facilitar un achegamento inicial á regulación da Sede electrónica do Concello da Coruña

 • Lei 11/2007 Lei de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos
 • Real decreto 1671/2009, de 6 de novembro, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos
 • Real decreto 3/2010, de 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da administración electrónica
 • Real decreto 4/2010, de 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Interoperabilidade no ámbito da administración electrónica
 • Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal
 • Real decreto 1720/2007, de 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal
 • Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común
 • Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local
 • Lei orgánica 4/2001, de 12 de novembro, reguladora do dereito de petición
 • Lei 59/2003, de 19 de decembro, de firma electrónica
 • Ordenanza de administración electrónica A Coruña