Sede electrónica

00:35:16 coruna.es > Inicio > Taboleiro de anuncios e edictos do Concello da Coruña

coruna.esTaboleiro de anuncios e edictos do Concello Da Coruña

Procura de publicacións
  •  

Grupos de publicacións

Convocatoria de subvencións e bolsas

Título Data publicación Data fin
POLICÍA LOCAL. Relación de obxetos perdidos entregados na Policía Local entre o 15 e o 21 de setembrode 2021 22/09/2021 02/10/2021 Amosar
PARTICIPACION CIUDADANA.Informe-proposta de Resolución Definitiva de Concesión de Subvencións dirixidas ás AA VV destinadas a apoiar o funcionamento e a dinamización de Actividades de interese social, cívico e cultural para o exercicio 2021. 26/08/2021 26/09/2021 Amosar
BENESTAR SOCIAL. Aprobación da proposta de resolución provisional da convocatoria de subvencións para entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro destinanadas a actividades ou proxectos de interese social exercicio 2021 e alegacións 06/08/2021 Amosar
Igualdade,Benestar Social e Participación. Ampliación do crédito destinado e ratificación da convocatoria específica de axudas para o transporte en taxi de persoas con discapacidade exercicio 2021 12/02/2021 Amosar

Convocatorias de formación e emprego

Título Data publicación Data fin
RECURSOS HUMANOS- Corrección erro material na plantilla de respostas test proceso selectivo lista TAX SEL2021005 24/09/2021 15/10/2021 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio cadro respoestas 1º exercicio Licenciado en Educación Física 23/09/2021 01/10/2021 Amosar
RECURSOS HUMANOS Lista provisional admitidos e excluidos proceso Bombeira/o, quenda promoción interna 21/09/2021 22/10/2021 Amosar
RECURSOS HUMANOS- Cualificacións finais e proposta de listaxe proceso selectivo Arquitecto/a C.E. 1/17 15/09/2021 02/11/2021 Amosar
RECURSOS HUMANOS- Lista definitiva de persoas admitidas e excluídas e convocatoria 1º exercicio lista TAX SEL2021005 01/09/2021 15/10/2021 Amosar
RECURSOS HUMANOS- Lista definitiva de aspirantes e convocatoria realización primeiro exercicio Lista interinos prazas Licenciado-a en Educación Física 01/09/2021 13/10/2021 Amosar
RECURSOS HUMANOS- Resolución de aprobación listaxe persoal interino para a cobertura de prazas de T.M. Informática, subgrupo A2 25/08/2021 26/11/2021 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio admitidos proceso libre designación postos Alcaldía 16/04/2021 Amosar
RECURSOS HUMANOS- CUALIFICACIÓNS FINAIS PRIMEIRA PARTE EXERCICIO FASE DE OPOSICIÓN SEL2020004 24/03/2021 Amosar
RECURSOS HUMANOS- Listaxe definitiva respostas correctas primeiro exercicio proc selec 2020004 24/03/2021 Amosar

Convocatorias e actas de órganos colexiados

Título Data publicación Data fin
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da Xunta de Goberno Local do 15.9.2021 17/09/2021 17/10/2021 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto do Pleno ordinario de data 03.06.2021 08/09/2021 08/10/2021 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Decreto de convocatorida do Pleno ordinario do 9.9.2021 06/09/2021 06/10/2021 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Decreto cambio de data sesións ordinarias e reanudación da súa periodicidade 30/08/2021 30/09/2021 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Xunta de Goberno Local do 30 de decembro de 2020 28/12/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto do Pleno ordinario de data 2.7.2020 08/07/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da Xunta de Goberno Local de 17 de xuño de 2020 18/06/2020 Amosar
Decreto de convocatoria de Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente do 22 de novembro de 2019 21/11/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da sesión extraordinaria e urxente da Xunta de Goberno Local realizada o día 19 de setembro de 2019 23/09/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados na sesión constitutiva, extraordinaria e urxente realizada o 28 de xuño de 2019 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Decretos de Alcaldía de organización municipal mandato 2019-2023. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Delegación de atricucións da Xunta de Goberno Local nos órganos directivos. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORTATIVA. Acordos de delegación da Xunta de Goberno Local mandato 2019-2023 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Cese e nomeamento de titulares de órganos directivos municipais. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados na sesión ordinaria do Pleno que tivo lugar o 6 de maio de 2019. 16/05/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Acordos adoptados na sesión extraordinaria do Pleno celebrada o 29 de abril de 2019 16/05/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados pola XGL na sesión extraordinaria de 21 de decembro de 2018. 05/01/2019 Amosar

Información urbanística

Título Data publicación Data fin
PLANEMENTO. Anuncio Información Pública sobre a modificación puntual do PXOM/13, execución Sentenza 567/2015 01/09/2021 24/10/2021 Amosar
PLANEAMENTO URBANÍSTICO. Anuncio de información pública sobre a modificación puntual da PXOM/13 no ámbito do paseo Marítimo na antiga cetaría Otamar, execución da sentencia número 612/2016 (expediente 631/2019/101) 12/08/2021 12/10/2021 Amosar
PLANEAMENTO URBANÍSTICO. Anuncio do acordo de suspensión de licenzas de demolición e nova edificación no ámbito da rúa Sinagoga 4 e 4A na Cidade Vella da Coruña, 631/2021/112 08/07/2021 08/07/2022 Amosar
PLANEAMENTO URBANÍSTICO. Anuncio do acordo de suspensión cautelar do planeamento de desenvolvemento no ámbito do EL-4 non obtido polo Concello. Expediente 631/2021/86 20/05/2021 21/06/2022 Amosar
PLANEAMENTO URBANÍSTICO. Anuncio do acordo de suspensión cautelar da tramitación de planeamento, xestión e licenzas no ámbito do polígono dos Rosales e no Ventorrillo, expediente 631/2021/13 28/04/2021 05/03/2022 Amosar
PLANEAMENTO URBANÍSTICO. Aprobación provisional da modificación puntual do PXOM para a incorporación de elementos ao catálogo, documento 1, separata 1, de data novembro de 2020 13/04/2021 13/10/2021 Amosar
PLANEAMENTO URBANÍSTICO. Aprobación provisional da modificación puntual do PXOM no polígono O29 " A Sardiñeira" da Coruña, expediente 631/2016/290 MPX 5/16 13/04/2021 13/10/2021 Amosar
PLANEAMENTO URBANÍSTICO. Aprobación provisional da modificación puntual do PXOM/13 para a apertura dun novo vial entre as rúas Simón Bolívar e Alfonso Rodríguez Castelao 13/04/2021 13/10/2021 Amosar
PLANEAMENTO URBANÍSTICO. Anuncio do acordo de suspensión cautelar da tramitación do planeamento de desenvolvemento, instrumentos de equidistribución, urbanización e licenzas no ámbito do API S-35 Ría do Burgo, exp. 631/2020/174 22/02/2021 17/12/2021 Amosar

Outras publicacións municipais

Título Data publicación Data fin
PARTICIPACIÓN CIDADÁ. Anuncio relativo á convocatoria do uso dos locais de ensaio e condicións do uso, expediente 238/2021/266 16/09/2021 26/09/2021 Amosar
POLICÍA LOCAL. Relación de obxetos perdidos entregados na Policía Local entre o 8 e o 14 de setembrode 2021 16/09/2021 27/09/2021 Amosar
XESTIÓN TRIBUTARIA. Anuncio relativo á aprobación das matrículas fiscais correspondentes ao exercicio 2021 14/09/2021 14/10/2021 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto Xunta de Goberno Local do 01.09.2021 08/09/2021 08/10/2021 Amosar
TESOURERÍA E RECADACIÓN. Anuncio relativo ao ingreso en voluntaria de taxas de mercados municipais e quioscos do 1º trimestre de 2021 27/07/2021 27/09/2021 Amosar
XESTION TRIBUTARIA. Plan Anual de Inspección para o ano 2021 16/03/2021 01/03/2022 Amosar
SERVIZO DE ACCIÓN SOCIAL. Anuncio para a apertura do prazo de presentación de solicitudes de renda social municipal para o exercicio 2021 02/01/2021 31/12/2021 Amosar
PERSOAL. Convocatoria de cobertura temporal de postos de traballo do Concello da Coruña, referencia 1106, 1382 e 2182 22/12/2020 Amosar
ALCALDÍA. Decreto da Alcaldesa modificando Decretos de Alcaldía 3846 e 3847/2019 tras designación Director de Área de Cultura 04/11/2020 10/06/2023 Amosar
PARTICIPACIÓN CIDADÁ. Programa proxecto II dispositivo de voluntariado COVID 19 do Concello da Coruña, exp. 238/2020/254 03/11/2020 Amosar
PARTICIPACIÓN CIDADÁ. Anuncio relativo ao proxecto de ventilación das naves da Avenida do metrosidero, expediente 238/2020/150 28/10/2020 Amosar
ALCALDÍA. Decreto da Alcaldesa modificando o Decreto de Alcaldía 3847/2019 para engadir as direccións de área de Deportes e de Cultura 16/10/2020 12/06/2023 Amosar
POLICÍA LOCAL. Relación de obxetos perdidos entregados na Policía Local entre o 9e o 15 de setembro de 2020 24/09/2020 Amosar
PERSOAL. Convocatoria de cobertura temporal de postos de traballo do Concello da Coruña, referencia 1608, 1398, 1399 y 1135 15/09/2020 Amosar
ALCALDIA. Decreto de delegación da Presidencia do Consorcio de Turismo en D. Juan Ignacio Borrego 04/09/2020 15/06/2023 Amosar
ALCALDÍA. Decreto de reestruturación de Áreas de Goberno e afectación en Direccións de Área 04/09/2020 15/06/2023 Amosar
ALCALDÍA. Decreto de nomeamentos da Xunta de Goberno Local e Áreas de Goberno 04/09/2020 15/06/2023 Amosar
MEDIO AMBIENTE. Anuncio relativo á autorización do uso das hortas urbanas e lista de espera, expediente 541/2020/62 20/08/2020 Amosar
ALCALDIA. Normas adicionais en materia de saúde pública no uso dos espazos públicos do termo municipal 31/07/2020 31/12/2021 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación de vía de prema recibo notificación 3979/55 19/06/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Certificado do Pleno do 6 de febreiro de 2020, polo que se aproba a moción presentada polo Bloque Nacionalista Galego, con emenda de adición de Marea Atlántica, para a mellora da sanidade pública. 21/02/2020 Amosar
TESOURERÍA. Notificación por comparecencia de dilixencia de embargo de dereitos ou créditos a 1589 MARÍA PITA SC e outros. 20/09/2018 Amosar