Sede electrónica

16:26:00 coruna.es > Inicio > Taboleiro de anuncios e edictos do Concello da Coruña

coruna.esTaboleiro de anuncios e edictos do Concello Da Coruña

Procura de publicacións
  •  

Grupos de publicacións

Convocatoria de subvencións e bolsas

Título Data publicación Data fin
BENESTAR SOCIAL. Resolución Provisional Convocatoria de axudas para Taxi Adaptado 2021 10/11/2021 24/11/2024 Amosar
BENESTAR SOCIAL. Aprobación da proposta de resolución provisional da convocatoria de subvencións para entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro destinanadas a actividades ou proxectos de interese social exercicio 2021 e alegacións 06/08/2021 Amosar
Igualdade,Benestar Social e Participación. Ampliación do crédito destinado e ratificación da convocatoria específica de axudas para o transporte en taxi de persoas con discapacidade exercicio 2021 12/02/2021 Amosar

Convocatorias de formación e emprego

Título Data publicación Data fin
RECURSOS HUMANOS Anuncio convocatoria de cobertura temporal de postos de traballo 21/01/2022 28/01/2022 Amosar
RECURSOS HUMANOS Listaxe agarda provisional proceso Tecnico/a Medio/a Admón Especial (T.M. Inclusión Social) 18/01/2022 02/02/2022 Amosar
RECURSOS HUMANOS Resolución cobertura temporal posto nº 25 17/01/2022 18/02/2022 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio resolución alegacións e puntuación final fase concurso proceso T. Apoio Social, C.E. 9-16 14/01/2022 14/02/2022 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio notas primeiro exercicio proceso Administrativos promoción interna 30/12/2021 30/01/2022 Amosar
RECURSOS HUMANOS- Aprobación listaxe persoas interinas para cobertura de prazas de Licenciado/a Educación física (subgrupo A1) SEL2021004 23/12/2021 23/02/2022 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio admitidos proceso libre designación postos Alcaldía 16/04/2021 Amosar
RECURSOS HUMANOS- CUALIFICACIÓNS FINAIS PRIMEIRA PARTE EXERCICIO FASE DE OPOSICIÓN SEL2020004 24/03/2021 Amosar
RECURSOS HUMANOS- Listaxe definitiva respostas correctas primeiro exercicio proc selec 2020004 24/03/2021 Amosar

Convocatorias e actas de órganos colexiados

Título Data publicación Data fin
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto do Pleno extraordinario do 03.12.2021 26/01/2022 11/02/2022 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto do Pleno extraordinario do 03.12.2021 26/01/2022 11/02/2022 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da Xunta de Goberno Local do 19.1.2022 25/01/2022 25/02/2022 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Decreto de convocatoria do Pleno ordinario de 13.01.2022 10/01/2022 10/02/2022 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto do Pleno extraordinario do 30.12.2021 04/01/2022 04/02/2022 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente do 31.12.2021 04/01/2022 04/02/2022 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente do 30.12.2021 04/01/2022 04/02/2022 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Decreto de convocatoria da Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente do 31.12.2021 30/12/2021 30/01/2022 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente de 30.12.2021 30/12/2021 30/01/2022 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Decreto de convocatoria do Pleno extraordinario do 30.12.2021 27/12/2021 27/01/2022 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Exctracto da Xunta de Goberno Local ordinaria de 22.12.2021 27/12/2021 27/01/2022 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Xunta de Goberno Local do 30 de decembro de 2020 28/12/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto do Pleno ordinario de data 2.7.2020 08/07/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da Xunta de Goberno Local de 17 de xuño de 2020 18/06/2020 Amosar
Decreto de convocatoria de Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente do 22 de novembro de 2019 21/11/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da sesión extraordinaria e urxente da Xunta de Goberno Local realizada o día 19 de setembro de 2019 23/09/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados na sesión constitutiva, extraordinaria e urxente realizada o 28 de xuño de 2019 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Decretos de Alcaldía de organización municipal mandato 2019-2023. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Delegación de atricucións da Xunta de Goberno Local nos órganos directivos. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORTATIVA. Acordos de delegación da Xunta de Goberno Local mandato 2019-2023 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Cese e nomeamento de titulares de órganos directivos municipais. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados na sesión ordinaria do Pleno que tivo lugar o 6 de maio de 2019. 16/05/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Acordos adoptados na sesión extraordinaria do Pleno celebrada o 29 de abril de 2019 16/05/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados pola XGL na sesión extraordinaria de 21 de decembro de 2018. 05/01/2019 Amosar

Información urbanística

Título Data publicación Data fin
PLANEAMENTO URBANÍSTICO. Anuncio do acordo de suspensión de licenzas de demolición e nova edificación no ámbito da rúa Sinagoga 4 e 4A na Cidade Vella da Coruña, 631/2021/112 08/07/2021 08/07/2022 Amosar
PLANEAMENTO URBANÍSTICO. Anuncio do acordo de suspensión cautelar do planeamento de desenvolvemento no ámbito do EL-4 non obtido polo Concello. Expediente 631/2021/86 20/05/2021 21/06/2022 Amosar
PLANEAMENTO URBANÍSTICO. Anuncio do acordo de suspensión cautelar da tramitación de planeamento, xestión e licenzas no ámbito do polígono dos Rosales e no Ventorrillo, expediente 631/2021/13 28/04/2021 05/03/2022 Amosar

Outras publicacións municipais

Título Data publicación Data fin
POLICÍA LOCAL. Relación de obxetos perdidos entregados na Policía Local entre o 19 y el 25 de enero de 2022 26/01/2022 07/02/2022 Amosar
POLICÍA LOCAL. Relación de obxetos perdidos entregados na Policía Local entre o 12 e o 18 de xaneiro de 2022 19/01/2022 31/01/2022 Amosar
ASISTENCIA SOCIAL. Anuncio do prazo de presenación das solicitudes de renda social municipal para o exercicio 2022, expediente 105/2021/7023 04/01/2022 31/12/2022 Amosar
TESORURERÍA E RECADACIÓN. Anuncio de ingreso en voluntaria de tasas de mercados e quioscos do 3º trimestre de 2021 17/12/2021 17/02/2022 Amosar
REHABILITACIÓN E VIVENDA. Certificación da aprobación inicial da ordenanza de conservación e rehabiitación de inmobles, expediente 640/2021/88 17/12/2021 28/01/2022 Amosar
XESTION TRIBUTARIA. Plan Anual de Inspección para o ano 2021 16/03/2021 01/03/2022 Amosar
PERSOAL. Convocatoria de cobertura temporal de postos de traballo do Concello da Coruña, referencia 1106, 1382 e 2182 22/12/2020 Amosar
ALCALDÍA. Decreto da Alcaldesa modificando Decretos de Alcaldía 3846 e 3847/2019 tras designación Director de Área de Cultura 04/11/2020 10/06/2023 Amosar
PARTICIPACIÓN CIDADÁ. Programa proxecto II dispositivo de voluntariado COVID 19 do Concello da Coruña, exp. 238/2020/254 03/11/2020 Amosar
PARTICIPACIÓN CIDADÁ. Anuncio relativo ao proxecto de ventilación das naves da Avenida do metrosidero, expediente 238/2020/150 28/10/2020 Amosar
ALCALDÍA. Decreto da Alcaldesa modificando o Decreto de Alcaldía 3847/2019 para engadir as direccións de área de Deportes e de Cultura 16/10/2020 12/06/2023 Amosar
POLICÍA LOCAL. Relación de obxetos perdidos entregados na Policía Local entre o 9e o 15 de setembro de 2020 24/09/2020 Amosar
PERSOAL. Convocatoria de cobertura temporal de postos de traballo do Concello da Coruña, referencia 1608, 1398, 1399 y 1135 15/09/2020 Amosar
ALCALDIA. Decreto de delegación da Presidencia do Consorcio de Turismo en D. Juan Ignacio Borrego 04/09/2020 15/06/2023 Amosar
ALCALDÍA. Decreto de reestruturación de Áreas de Goberno e afectación en Direccións de Área 04/09/2020 15/06/2023 Amosar
ALCALDÍA. Decreto de nomeamentos da Xunta de Goberno Local e Áreas de Goberno 04/09/2020 15/06/2023 Amosar
MEDIO AMBIENTE. Anuncio relativo á autorización do uso das hortas urbanas e lista de espera, expediente 541/2020/62 20/08/2020 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación de vía de prema recibo notificación 3979/55 19/06/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Certificado do Pleno do 6 de febreiro de 2020, polo que se aproba a moción presentada polo Bloque Nacionalista Galego, con emenda de adición de Marea Atlántica, para a mellora da sanidade pública. 21/02/2020 Amosar
TESOURERÍA. Notificación por comparecencia de dilixencia de embargo de dereitos ou créditos a 1589 MARÍA PITA SC e outros. 20/09/2018 Amosar