Sede electrónica

coruna.es > Inicio > Taboleiro de anuncios e edictos doutras administracións

coruna.esTaboleiro de anuncios e edictos doutras Administracións

Procura de publicacións
  •  

Administracións autonómicas

Título Data publicación Data fin
XUNTA DE GALICIA. XURADO DE EXPROPIACIÓN DE GALICIA. Notificación de acordos que fixan o prezo xusto de varios predios afectados por expropiación para o proxecto 01544, Vía de alta capacidade Carballo-Berdoias. Clave AC/06/140.01.75. Interesados: Ramona Tuña Sillero e outros. 12/02/2018 12/03/2018 Amosar
XUNTA DE GALICIA.INSTITUTO GALEGO DE VIVENDA E SOLO. Emprazamento a persoas interesadas sinaladas para a notificación da suspensión preventiva do dereito á Renda Básica de Emancipación. Expedientes RBE-01292-08 e outros. 05/02/2018 19/02/2018 Amosar
XUNTA DE GALICIA. INTITUTO GALEGO DE VIVENDA E SOLO. Lista definitiva de adxudicatarios e de espera do procedemento de adxudicación para sete vivendas de protección oficial de promoción pública en segundas ou posteriores adxudicacións. 22/01/2018 22/02/2018 Amosar

Administracións estatais

Título Data publicación Data fin
DELEGACIÓN DE ECONOMÍA E FACENDA NA CORUÑA. Inicio de expediente de investigación sobre a posible propiedade patrimonial da Administración Xeral do Estado dun inmoble situado no municipio da Coruña. 07/02/2018 28/02/2018 Amosar
MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA. DELEGACIÓN DE ECONOMÍA E FACENDA EN GALICIA-A Coruña. Anexo ao Prego de Condicións de data 15 de setembro de 2017, que rexerá a poxa pública que se celebrará o día 21 de febreiro de 2018, referente a bens inmobles propiedade do Estado. 26/01/2018 21/02/2018 Amosar

Administracións locais

Título Data publicación Data fin
CONCELLO DE GUITIRIZ. Acordo de imposición de segunda multa coercitiva por incumprimento de orde de restitución de beirarrúa a D. Antonio Cainzos Moura. Expediente 1066/2016. 16/02/2018 16/03/2018 Amosar
CONCELLO DE GUITIRIZ. Execución subsidiaria de restitución de beirarrúa. Expediente 1066/2016. Interesado: Antonio Caínzos Moura. 02/02/2018 02/03/2018 Amosar
CONCELLO DE GUITIRIZ. Cambio de data de execución subsidiaria de restitución de beirarrúa. Expediente 1066/2016. Interesado: Antonio Caínzos Moura. 02/02/2018 02/03/2018 Amosar

Xulgados e tribunais

Título Data publicación Data fin
ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA. Audiencia Provincial da Coruña, Oficina do Xurado. Anuncio relativo a lista definitiva de candidatos a xurados para o bienio 2017-2018 04/01/2017 31/12/2018 Amosar

Rexistros e notarías

Título Data publicación Data fin
NOTARÍA DE JOSÉ MANUEL LOIS PONTE. Expediente de dominio para continuación do tracto rexistral sobre a finca sita na rúa Anxo nº 3 a instancia de Dª Belén Cerdido Fernández. 15/02/2018 15/03/2018 Amosar
NOTARÍA DE ENRIQUE-SANTIAGO RAJOY FEIJOO. Inicio de tramitación de acta de notoriedade para a declaración de herdeiros ab intestato de Dª Elena Fiaño García 09/02/2018 09/03/2018 Amosar
NOTARÍA DE MARIA MERCEDES BERMEJO PUMAR. Reinicio rexistral de tracto sucesivo interrompido a favor de D. Orlando Parga Gestal do predio sita no número 14 do Lugar do Martinete. 22/01/2018 22/02/2018 Amosar