Sede electrónica

coruna.es > Inicio > Taboleiro de anuncios e edictos do Concello da Coruña

coruna.esTaboleiro de anuncios e edictos do Concello Da Coruña

Procura de publicacións
  •  

Estatística e Padrón

Título Data publicación Data fin
ESTATÍSTICA. Anuncio de incoación de expedientes para dar de baixa no Padrón de Habitantes a cidadáns, menores de idade, cuxa notificación non se puido practicar. Interesados: P.G.O. (rep. Sandra Gómez Vázquez) e outros 14/02/2018 06/03/2018 Amosar
ESTATÍSTICA. Anuncio de incoación de expedientes para dar de baixa no Padrón de Habitantes a cidadáns cuxa notificación non se puido practicar. Interesados: María Josefa Alonso Pérez e outros 14/02/2018 06/03/2018 Amosar

Outras publicacións municipais

Título Data publicación Data fin
DEPARTAMENTO DE RECADACIÓN. Anuncio de período de ingreso en voluntaria do imposto sobre vehículos de tracción mecánica, exercicio 2018. 22/02/2018 22/03/2018 Amosar
DEPARTAMENTO DE RECADACIÓN. Período de ingreso en voluntaria de taxas de mercados municipais e quioscos do terceiro trimestre de 2017. 20/02/2018 20/03/2018 Amosar
SERVIZO DE MEDIO AMBIENTE. Convocatoria de autorizacións para o uso das hortas urbanas da Agra do Orzán, Novo Mesoiro e Parque de Eirís. 19/02/2018 12/03/2018 Amosar
POLICÍA LOCAL. Anuncio de obxectos perdidos depositados na oficina xestionada pola Policía Local da Coruña entregados entre os días 7 e 13 de febreiro de 2018 16/02/2018 26/02/2018 Amosar
DEPARTAMENTO DE FACENDA E XESTIÓN DE TRIBUTOS. Aprobación inicial do expediente de modificación da Ordenanza nº 44 reguladora do prezo público pola prestación de servizos e utilización de instalacións de titularidade pública municipal cuxa xestión está encomendada ao Instituto Municipal Coruña Espectáculos. 12/02/2018 27/03/2018 Amosar
DEPARTAMENTO DE FACENDA E XESTIÓN DE TRIBUTOS. Aprobación inicial do expediente de modificación da Ordenanza fiscal nº 16 reguladora da taxa pola prestación de servizos nos museos e outras instalacións culturais do Concello da Coruña. 12/02/2018 27/03/2018 Amosar
SERVIZO DE XESTIÓN TRIBUTARIA. Aprobación da matrícula 2018 da taxa por recollida de lixo domiciliario. 03/02/2018 05/03/2018 Amosar
DEPARTAMENTO DE RECADACIÓN. Período de cobro da taxa por prestación do servizo de recollida e tratamento de lixo e residuos sólidos urbanos, de vivendas, exercicio 2018. 03/02/2018 05/03/2018 Amosar
RENDA SOCIAL MUNICIPAL: Anuncio de apertura do prazo de presentación de solicitudes da Renda Social Municipal durante o ano 2018 22/01/2018 30/11/2018 Amosar