Sede electrónica

10:08:18 coruna.es > Inicio > Taboleiro de anuncios e edictos do Concello da Coruña

coruna.esTaboleiro de anuncios e edictos do Concello Da Coruña

Procura de publicacións
  •  

Grupos de publicacións

Convocatoria de subvencións e bolsas

Título Data publicación Data fin
ASISTENCIA SOCIAL. Anuncio sobre publicación da proposta definitiva de subvencións para entidades de iniciativa social destinadas a actividades ou proxectos de interese social, exercicio 2021 (Ref. 554721) 19/10/2021 03/11/2021 Amosar
BENESTAR SOCIAL. Requerimento de documentación de emenda das solicitudes presentadas de bolsas comedor. Curso escolar 2021/2022 18/10/2021 02/11/2021 Amosar
BENESTAR SOCIAL.Anuncio da Resolución de Concesión, Denegación de axudas e Listados Definitivos Bolsas Comedor 2021-2022 29/09/2021 29/10/2021 Amosar
BENESTAR SOCIAL. Aprobación da proposta de resolución provisional da convocatoria de subvencións para entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro destinanadas a actividades ou proxectos de interese social exercicio 2021 e alegacións 06/08/2021 Amosar
Igualdade,Benestar Social e Participación. Ampliación do crédito destinado e ratificación da convocatoria específica de axudas para o transporte en taxi de persoas con discapacidade exercicio 2021 12/02/2021 Amosar

Convocatorias de formación e emprego

Título Data publicación Data fin
RECURSOS HUMANOS Anuncio final proceso selectivo T.M.Admon.Especial (Inclusión Social), C.C. 6/16 22/10/2021 22/11/2021 Amosar
RECURSOS HUMANOS Convocatoria cobertura temporal de postos de traballo 15/10/2021 25/10/2021 Amosar
RECURSOS HUMANOS Resolución aprobación lista agarda Delineantes 13/10/2021 15/11/2021 Amosar
RECURSOS HUMANOS Publicación aprobación lista de agrda de TAX 08/10/2021 09/11/2021 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio proba galego e anuncio final 05/10/2021 08/11/2021 Amosar
RECURSOS HUMANOS- Cualificacións finais e proposta de listaxe proceso selectivo Arquitecto/a C.E. 1/17 15/09/2021 02/11/2021 Amosar
RECURSOS HUMANOS- Resolución de aprobación listaxe persoal interino para a cobertura de prazas de T.M. Informática, subgrupo A2 25/08/2021 26/11/2021 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio admitidos proceso libre designación postos Alcaldía 16/04/2021 Amosar
RECURSOS HUMANOS- CUALIFICACIÓNS FINAIS PRIMEIRA PARTE EXERCICIO FASE DE OPOSICIÓN SEL2020004 24/03/2021 Amosar
RECURSOS HUMANOS- Listaxe definitiva respostas correctas primeiro exercicio proc selec 2020004 24/03/2021 Amosar

Convocatorias e actas de órganos colexiados

Título Data publicación Data fin
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto do Pleno ordinario do 7.10.2021 19/10/2021 19/11/2021 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da Xunta de Goberno Local do 13.10.2021 14/10/2021 14/11/2021 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Decreto de convocatoria do Pleno ordinario do 7.10.2021 04/10/2021 04/11/2021 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da Xunta de Goberno Local de 29.09.2021 29/09/2021 29/10/2021 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Xunta de Goberno Local do 30 de decembro de 2020 28/12/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto do Pleno ordinario de data 2.7.2020 08/07/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da Xunta de Goberno Local de 17 de xuño de 2020 18/06/2020 Amosar
Decreto de convocatoria de Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente do 22 de novembro de 2019 21/11/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da sesión extraordinaria e urxente da Xunta de Goberno Local realizada o día 19 de setembro de 2019 23/09/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados na sesión constitutiva, extraordinaria e urxente realizada o 28 de xuño de 2019 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Decretos de Alcaldía de organización municipal mandato 2019-2023. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Delegación de atricucións da Xunta de Goberno Local nos órganos directivos. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORTATIVA. Acordos de delegación da Xunta de Goberno Local mandato 2019-2023 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Cese e nomeamento de titulares de órganos directivos municipais. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados na sesión ordinaria do Pleno que tivo lugar o 6 de maio de 2019. 16/05/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Acordos adoptados na sesión extraordinaria do Pleno celebrada o 29 de abril de 2019 16/05/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados pola XGL na sesión extraordinaria de 21 de decembro de 2018. 05/01/2019 Amosar

Información urbanística

Título Data publicación Data fin
XESTIÓN DO SOLO. Anuncio relatiov á reanudación do tracto rexistral en San Pedro de Visma (epte. 698/2000/6) 20/10/2021 22/11/2021 Amosar
XESTIÓN DO SOLO. Aprobación inicial do Proxecto de Urbanización do API Q16.2 San Amaro-Orillamar (Polígono H3.01 San Amaro), expediente 620/2020/25 05/10/2021 05/11/2021 Amosar
PLANEAMENTO URBANÍSTICO. Anuncio do acordo de suspensión de licenzas de demolición e nova edificación no ámbito da rúa Sinagoga 4 e 4A na Cidade Vella da Coruña, 631/2021/112 08/07/2021 08/07/2022 Amosar
PLANEAMENTO URBANÍSTICO. Anuncio do acordo de suspensión cautelar do planeamento de desenvolvemento no ámbito do EL-4 non obtido polo Concello. Expediente 631/2021/86 20/05/2021 21/06/2022 Amosar
PLANEAMENTO URBANÍSTICO. Anuncio do acordo de suspensión cautelar da tramitación de planeamento, xestión e licenzas no ámbito do polígono dos Rosales e no Ventorrillo, expediente 631/2021/13 28/04/2021 05/03/2022 Amosar
PLANEAMENTO URBANÍSTICO. Anuncio do acordo de suspensión cautelar da tramitación do planeamento de desenvolvemento, instrumentos de equidistribución, urbanización e licenzas no ámbito do API S-35 Ría do Burgo, exp. 631/2020/174 22/02/2021 17/12/2021 Amosar

Outras publicacións municipais

Título Data publicación Data fin
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación por comparecencia de vía de prema de contas abertas en entidades de crédito ID N2101457664 15/10/2021 02/11/2021 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación por comparecencia de requirimentos emitidos en prcedementos de resolución de recursos de reposición ID N2101457645 15/10/2021 02/11/2021 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación por comparecencia de resolucións ditadas en recursos de reposición ID N2101457629 15/10/2021 02/11/2021 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación por comparecencia de resolucións ditadas en procedementos de aprazamento/fraccionamento de pago de débedas ID N2101457600 15/10/2021 02/11/2021 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación por comparecencia de vía de prema de vehículos ID N2101457591 15/10/2021 02/11/2021 Amosar
TESOuRERÍA. Edicto de citación para notificación por comparecencia de resolucións ditadas en procedementos de devolución de ingresos ID N2101457579 15/10/2021 02/11/2021 Amosar
TESOUERÍA. Edicto de citación para notificación por comparecencia de requirimentos emitidos en procedementos de devolución de ingresos ID N2101457557 15/10/2021 02/11/2021 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación por comparecencia de vía de prema de dereitos ou créditos ID N2101457538 15/10/2021 02/11/2021 Amosar
TESOURERÍA E RECADACIÓN. Anuncio de ingreso en voluntaria de taxas de mercados municipais e quioscos do 2º trimestre de 2021 15/10/2021 16/12/2021 Amosar
POLICÍA LOCAL. Relación de obxetos perdidos entregados na Policía Local entre o 6 e o 12 de outubro de 2021 13/10/2021 25/10/2021 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación do último aviso anterior á vía de prema de bens inmobles ID: N2101452343 13/10/2021 28/10/2021 Amosar
XESTION TRIBUTARIA. Plan Anual de Inspección para o ano 2021 16/03/2021 01/03/2022 Amosar
SERVIZO DE ACCIÓN SOCIAL. Anuncio para a apertura do prazo de presentación de solicitudes de renda social municipal para o exercicio 2021 02/01/2021 31/12/2021 Amosar
PERSOAL. Convocatoria de cobertura temporal de postos de traballo do Concello da Coruña, referencia 1106, 1382 e 2182 22/12/2020 Amosar
ALCALDÍA. Decreto da Alcaldesa modificando Decretos de Alcaldía 3846 e 3847/2019 tras designación Director de Área de Cultura 04/11/2020 10/06/2023 Amosar
PARTICIPACIÓN CIDADÁ. Programa proxecto II dispositivo de voluntariado COVID 19 do Concello da Coruña, exp. 238/2020/254 03/11/2020 Amosar
PARTICIPACIÓN CIDADÁ. Anuncio relativo ao proxecto de ventilación das naves da Avenida do metrosidero, expediente 238/2020/150 28/10/2020 Amosar
ALCALDÍA. Decreto da Alcaldesa modificando o Decreto de Alcaldía 3847/2019 para engadir as direccións de área de Deportes e de Cultura 16/10/2020 12/06/2023 Amosar
POLICÍA LOCAL. Relación de obxetos perdidos entregados na Policía Local entre o 9e o 15 de setembro de 2020 24/09/2020 Amosar
PERSOAL. Convocatoria de cobertura temporal de postos de traballo do Concello da Coruña, referencia 1608, 1398, 1399 y 1135 15/09/2020 Amosar
ALCALDIA. Decreto de delegación da Presidencia do Consorcio de Turismo en D. Juan Ignacio Borrego 04/09/2020 15/06/2023 Amosar
ALCALDÍA. Decreto de reestruturación de Áreas de Goberno e afectación en Direccións de Área 04/09/2020 15/06/2023 Amosar
ALCALDÍA. Decreto de nomeamentos da Xunta de Goberno Local e Áreas de Goberno 04/09/2020 15/06/2023 Amosar
MEDIO AMBIENTE. Anuncio relativo á autorización do uso das hortas urbanas e lista de espera, expediente 541/2020/62 20/08/2020 Amosar
ALCALDIA. Normas adicionais en materia de saúde pública no uso dos espazos públicos do termo municipal 31/07/2020 31/12/2021 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación de vía de prema recibo notificación 3979/55 19/06/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Certificado do Pleno do 6 de febreiro de 2020, polo que se aproba a moción presentada polo Bloque Nacionalista Galego, con emenda de adición de Marea Atlántica, para a mellora da sanidade pública. 21/02/2020 Amosar
TESOURERÍA. Notificación por comparecencia de dilixencia de embargo de dereitos ou créditos a 1589 MARÍA PITA SC e outros. 20/09/2018 Amosar