Sede electrónica

10:28:50 coruna.es > Inicio > Taboleiro de anuncios e edictos do Concello da Coruña

coruna.esTaboleiro de anuncios e edictos do Concello Da Coruña

Procura de publicacións
  •  

Grupos de publicacións

Convocatoria de subvencións e bolsas

Título Data publicación Data fin
SERVICIOS SOCIAIS. Convocatoria específica de axudas para o transporte en taxi de persoas con discapacidade exercicio 2021, proposta de resolución defnitiva e apertura do prazo de aceptación/renuncia 10/05/2021 25/05/2021 Amosar
IGUALDADE, BENESTAR SOCIAL E PARTICIPACIÓN. Anuncio da resolución definitiva coa lista de concesión/denegación de becas sobrevidas na convocatoria das bolsas de comedor escolar 2020/21 e apertura de prazo de aceptación ou renuncia 05/05/2021 16/06/2021 Amosar
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL. Anuncio realtivo a requirimento de documentación de procedementos de RISGA expediente BS626F15030040720 e outros 26/04/2021 18/05/2021 Amosar
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL. Anuncio relativo a resolucións ditadas en procedementos de AIS, expediente BS618D15030004525 e outros 26/04/2021 18/05/2021 Amosar
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL. Anuncio relativo a resolucións ditadas en procedementos de RISGA expediente BS626F15030000519 e outros 26/04/2021 18/05/2021 Amosar
SERVIZOS SOCIAIS. Anunción resolución definitiva da concesión e denegación das axudas de bono taxi de persoas con discapacidade e prazo de presentación de recursos, exercicio 2021 23/04/2021 23/06/2021 Amosar
IGUALDADE, BENESTAR SOCIAL E PARTICIPACIÓN. Anuncio sobre publicación da resolución defintiva ca listaxe definitiva de concesión/denegación de axudas de bolsas sobrevindas do Ceip Novo Mesorio curso 2020/2021 e apartura do prazo de presentación de aceptación ou renuncia 15/04/2021 18/05/2021 Amosar
Igualdade,Benestar Social e Participación. Ampliación do crédito destinado e ratificación da convocatoria específica de axudas para o transporte en taxi de persoas con discapacidade exercicio 2021 12/02/2021 Amosar

Convocatorias de formación e emprego

Título Data publicación Data fin
RECURSOS HUMANOS- Anuncio cualificacións definitivas proceso selectivo SEL2018024 T. Sup. Economía 10/05/2021 18/05/2021 Amosar
RECURSOS HUMANOS Resolución aprobación lista de agarda Arquitectos/as 06/05/2021 07/06/2021 Amosar
RECURSOS HUMANOS- Anuncio das puntuacións finais proceso selectivo SEL2020004 05/05/2021 18/06/2021 Amosar
RECURSOS HUMANOS- Resolución listá definitiva aspirantes proceso selectivo Técnico/a Superior Informática B SEL2021003 03/05/2021 16/06/2021 Amosar
RECURSOS HUMANOS- Resolución lista definitiva persoas aspirantes admitidas e excluidas Técnico/a Medio Informática A2 SEL2021002 03/05/2021 02/06/2021 Amosar
RECURSOS HUMANOS- Listaxe definitiva aspirantes proceso selectivo Técnico Informática A1 SEL2021001 03/05/2021 19/05/2021 Amosar
RECURSOS HUMANOS- ANUNCIO PUNTUACIÓN DEFINITIVA FASE CONCURSO CE6-18 (SEL2019030) 17/04/2021 17/05/2021 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio admitidos proceso libre designación postos Alcaldía 16/04/2021 Amosar
RECURSOS HUMANOS- CUALIFICACIÓNS FINAIS PRIMEIRA PARTE EXERCICIO FASE DE OPOSICIÓN SEL2020004 24/03/2021 Amosar
RECURSOS HUMANOS- Listaxe definitiva respostas correctas primeiro exercicio proc selec 2020004 24/03/2021 Amosar

Convocatorias e actas de órganos colexiados

Título Data publicación Data fin
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Decreto de convocatorida do Pleno ordinario do 6.5.2021 03/05/2021 03/06/2021 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto do Pleno ordinario do 8.4.2021 26/04/2021 26/05/2021 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da Xunta de Goberno Local do 21 de abril de 2021 22/04/2021 22/05/2021 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Xunta de Goberno Local do 30 de decembro de 2020 28/12/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto do Pleno ordinario de data 2.7.2020 08/07/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da Xunta de Goberno Local de 17 de xuño de 2020 18/06/2020 Amosar
Decreto de convocatoria de Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente do 22 de novembro de 2019 21/11/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da sesión extraordinaria e urxente da Xunta de Goberno Local realizada o día 19 de setembro de 2019 23/09/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados na sesión constitutiva, extraordinaria e urxente realizada o 28 de xuño de 2019 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Decretos de Alcaldía de organización municipal mandato 2019-2023. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Delegación de atricucións da Xunta de Goberno Local nos órganos directivos. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORTATIVA. Acordos de delegación da Xunta de Goberno Local mandato 2019-2023 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Cese e nomeamento de titulares de órganos directivos municipais. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados na sesión ordinaria do Pleno que tivo lugar o 6 de maio de 2019. 16/05/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Acordos adoptados na sesión extraordinaria do Pleno celebrada o 29 de abril de 2019 16/05/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados pola XGL na sesión extraordinaria de 21 de decembro de 2018. 05/01/2019 Amosar

Información urbanística

Título Data publicación Data fin
PLANEAMENTO URBANÍSTICO. Anuncio da aprobación inicial da modificación puntual do PXOM no Polígono POL O30.1 e no PE O29, expediente 631.2019.273 11/05/2021 11/06/2021 Amosar
PLANEAMENTO URBANÍSTICO. Anuncio de aprobación definitiva do estudo de detalle para reaxuste de aliñacións e ordenación de volumes nas parcelas sitas no cruzamento da rúa Marqués de Pontejos coa rúa San Nicolás. 10/05/2021 12/07/2021 Amosar
PLANEAMENTO URBANÍSTICO. Anuncio de aprobación do cambio de uso da parcela destinada a equipamento público localizada no ámbito da API R31, Parque de Eirís, expediente 631/2021/27 10/05/2021 12/07/2021 Amosar
PLANEAMENTO URBANÍSTICO. Anuncio do acordo de suspensión cautelar da tramitación de planeamento, xestión e licenzas no ámbito do polígono dos Rosales e no Ventorrillo, expediente 631/2021/13 28/04/2021 05/03/2022 Amosar
URBANISMO. Anuncio da resolución de incoacióndo expediente de investigación da parcela de titularidade municipal sita na parroquía de San Pedro de Visma denominada "Percebeiras" 28/04/2021 20/05/2021 Amosar
PLANEAMENTO URBANÍSTICO. Anuncio da aprobación inicial do estudo de detalle para a ordenación dos volumes da ampliación do edificio CITIC da Universidade da A Coruña, exp. 631/2021/12 20/04/2021 15/05/2021 Amosar
PLANEAMENTO URBANÍSTICO. Aprobación provisional da modificación puntual do PXOM para a incorporación de elementos ao catálogo, documento 1, separata 1, de data novembro de 2020 13/04/2021 13/10/2021 Amosar
PLANEAMENTO URBANÍSTICO. Aprobación provisional da modificación puntual do PXOM no polígono O29 " A Sardiñeira" da Coruña, expediente 631/2016/290 MPX 5/16 13/04/2021 13/10/2021 Amosar
PLANEAMENTO URBANÍSTICO. Aprobación provisional da modificación puntual do PXOM/13 para a apertura dun novo vial entre as rúas Simón Bolívar e Alfonso Rodríguez Castelao 13/04/2021 13/10/2021 Amosar
PLANEAMENTO URBANÍSTICO. Anuncio do acordo de suspensión cautelar da tramitación do planeamento de desenvolvemento, instrumentos de equidistribución, urbanización e licenzas no ámbito do API S-35 Ría do Burgo, exp. 631/2020/174 22/02/2021 17/12/2021 Amosar

Outras publicacións municipais

Título Data publicación Data fin
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación por comparecencia de vía de prema de vehículo ID N2100471322 07/05/2021 24/05/2021 Amosar
POLICÍA LOCAL. Relación de obxetos perdidos entregados na Policía Local entre o 28 de abril ao 4 de maio de 2021 05/05/2021 18/05/2021 Amosar
TESOURERÍA. Anuncio do período de ingreso en voluntaria do imposto sobre bens inmobles, exercicio 2021 03/05/2021 03/06/2021 Amosar
POLICÍA LOCAL. Relación de obxetos perdidos entregados na Policía Local entre o 21 e o 27 de abril de 2021 30/04/2021 15/05/2021 Amosar
TESOURERÍA.Edicto de citación para notificación por comparecencia de vía de prema de vehículos ID: N2100438149 30/04/2021 15/05/2021 Amosar
TESOURERÍA.Edicto de citación para notificación por comparecencia de vía de prema de contas abertas en entidades de depósito ID: N2100438134 30/04/2021 15/05/2021 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación por comparecencia de vía de prema de soldos, salarios e pensións ID: N2100438126 30/04/2021 15/05/2021 Amosar
TESOURERÍA.Edicto de citación para notificación por comparecencia de resolucións ditadas en procedementos de devolución de ingresos ID: N2100438120 30/04/2021 15/05/2021 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación por comparecencia de vía de prema de dereitos ou créditos ID:N2100438099 30/04/2021 16/05/2021 Amosar
TESOURERÍA.Edicto de citación para notificación de vía de prema ID:N2100431909 30/04/2021 15/05/2021 Amosar
TESOURERÍA E RECADACIÓN. Anuncío de ingreso en voluntaria de taxas de mercados municipais e quioscos do 4º trimestre de 2020 26/04/2021 28/06/2021 Amosar
SERVIZO DE ACCIÓN SOCIAL.XESTION TRIBUTARIA. Aprobación do padrón fiscal da taxa por prestación de servizos do catálogo de servizos domiciliarios, servizo de axuda a domicilio ,exercicio 2020. 22/04/2021 23/06/2021 Amosar
UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDADE SA. Planos do trazado das liñas nas que se vai realizar os labores de xestió de biomasa de conformidade coa Lei 7/2020 e 3/2007 22/04/2021 12/05/2021 Amosar
XESTION TRIBUTARIA. Plan Anual de Inspección para o ano 2021 16/03/2021 01/03/2022 Amosar
SERVIZO DE ACCIÓN SOCIAL. Anuncio para a apertura do prazo de presentación de solicitudes de renda social municipal para o exercicio 2021 02/01/2021 31/12/2021 Amosar
PERSOAL. Convocatoria de cobertura temporal de postos de traballo do Concello da Coruña, referencia 1106, 1382 e 2182 22/12/2020 Amosar
ALCALDÍA. Decreto da Alcaldesa modificando Decretos de Alcaldía 3846 e 3847/2019 tras designación Director de Área de Cultura 04/11/2020 10/06/2023 Amosar
PARTICIPACIÓN CIDADÁ. Programa proxecto II dispositivo de voluntariado COVID 19 do Concello da Coruña, exp. 238/2020/254 03/11/2020 Amosar
PARTICIPACIÓN CIDADÁ. Anuncio relativo ao proxecto de ventilación das naves da Avenida do metrosidero, expediente 238/2020/150 28/10/2020 Amosar
ALCALDÍA. Decreto da Alcaldesa modificando o Decreto de Alcaldía 3847/2019 para engadir as direccións de área de Deportes e de Cultura 16/10/2020 12/06/2023 Amosar
POLICÍA LOCAL. Relación de obxetos perdidos entregados na Policía Local entre o 9e o 15 de setembro de 2020 24/09/2020 Amosar
PERSOAL. Convocatoria de cobertura temporal de postos de traballo do Concello da Coruña, referencia 1608, 1398, 1399 y 1135 15/09/2020 Amosar
ALCALDIA. Decreto de delegación da Presidencia do Consorcio de Turismo en D. Juan Ignacio Borrego 04/09/2020 15/06/2023 Amosar
ALCALDÍA. Decreto de reestruturación de Áreas de Goberno e afectación en Direccións de Área 04/09/2020 15/06/2023 Amosar
ALCALDÍA. Decreto de nomeamentos da Xunta de Goberno Local e Áreas de Goberno 04/09/2020 15/06/2023 Amosar
MEDIO AMBIENTE. Anuncio relativo á autorización do uso das hortas urbanas e lista de espera, expediente 541/2020/62 20/08/2020 Amosar
ALCALDIA. Normas adicionais en materia de saúde pública no uso dos espazos públicos do termo municipal 31/07/2020 31/12/2021 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación de vía de prema recibo notificación 3979/55 19/06/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Certificado do Pleno do 6 de febreiro de 2020, polo que se aproba a moción presentada polo Bloque Nacionalista Galego, con emenda de adición de Marea Atlántica, para a mellora da sanidade pública. 21/02/2020 Amosar
TESOURERÍA. Notificación por comparecencia de dilixencia de embargo de dereitos ou créditos a 1589 MARÍA PITA SC e outros. 20/09/2018 Amosar