Sede electrónica

coruna.es > Inicio > Taboleiro de anuncios e edictos do Concello da Coruña

coruna.esTaboleiro de anuncios e edictos do Concello Da Coruña

Procura de publicacións
  •  

Convocatoria de subvencións e bolsas

Título Data publicación Data fin
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local en sesión extraordinaria de 23 de novembro de 2018. 28/11/2018 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local na sesión extraordinaria que tivo lugar o 11 de outubro do 2018. 19/10/2018 Amosar

Convocatorias e actas de órganos colexiados

Título Data publicación Data fin
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados na sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local realizada o 8 de febreiro de 2019. 14/02/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Acordos adoptados na sesión extraordinaria e urxente que tivo lugar o 31 de xaneiro de 2019 08/02/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos que adoptou a Xunta de Goberno Local na sesión extraordinaria que tivo lugar o 29 de xaneiro de 2019. 31/01/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados polo Pleno en sesión ordinaria de 5 de marzo de 2018. 13/03/2018 Amosar

Outras publicacións municipais

Título Data publicación Data fin
TESOURERÍA. Anuncio relativo al período de ingreso en voluntaria do imposto sobre vehículos de tracción mecánica, exercicio 2019. 14/02/2019 14/03/2019 Amosar
TESOURERÍA. Anuncio relativo a ingreso en voluntaria de taxas de mercados municipais e quioscos do 4º trimestre de 2018. 08/02/2019 08/04/2019 Amosar
XESTIÓN TRIBUTARIA. Anuncio aprobación matrícula fiscal recollida do lixo domiciliaria 2019 08/02/2019 08/03/2019 Amosar
MEDIO AMBIENTE. Información pública relativa á aprobación inicial da modificación da ordenanza de xestión de residuos municipais e limpeza viaria. 07/02/2019 21/03/2019 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación por comparecencia de resolucións ditadas en procedementos de adiamento/ fraccionamiento de pago de débedas ( exp. APLAFRACC/2015/25 E APLAFRACC/2015/22). 05/02/2019 19/02/2019 Amosar
TESOURERÍA.Edicto de citación para notificación por comparecencia de resolucións ditadas en recursos de reposición (RECURSO/2018/1637) 05/02/2019 19/02/2019 Amosar
TESOURERÍA.Edicto de citación para notificación por comparecencia de resolucións ditadas en procedementos de devolución de ingresos (expediente DEVOL/20181300 E DEVOL/2018/1607). 05/02/2019 19/02/2019 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación por comparecencia de dilixencia de embargo de dereitos ou créditos (expediente EJE/2017/5188 A EJE/2011/3803). 05/02/2019 19/02/2019 Amosar
MEDIO AMBIENTE. Traballos de xestión da biomasa nas liás de Unión Fenosa Districución S.A. 01/02/2019 21/02/2019 Amosar
XUSTIZA SOCIAL. Anuncio sobre a apertura do prazo de presentación de solicitudes da renda social de emancipación para o exercicio 2019. 29/01/2019 30/11/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados pola XGL na sesión extraordinaria de 21 de decembro de 2018. 05/01/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA.Certificación de acordos adotados pola XGL na sesión ordinaria de 14.12.208 05/01/2019 Amosar
TESOURERÍA. Notificación por comparecencia de dilixencia de embargo de dereitos ou créditos a 1589 MARÍA PITA SC e outros. 20/09/2018 Amosar